Java Script 目前設定為不啟用,但仍可進行此頁面上的功能。
 
全文檢索
台南市西港區公所FACEBOOK
西港風景
最新消息 RSS
標 題: 西港區各社區協會連絡資訊
類 別: 公告
單 位: 社會課
發佈時間: 2013/11/09
公告內容:

    臺 西


社區發展協會名稱        理事長                     總幹事        電話


 西港社區發展協會       蔡太宗    0933-696850   吳俊昇    0933-373817


 南海社區發展協會       尤安棋    0922-034519   黃光暉    0910-827240      06-7951656


港東社區發展協會       方郭秀雲  0933-628246  06-7953001     陳怡良    0910-246870


 檨林社區發展協會       謝錦郎    0932-818182   杜茂樹    0932-758835


 後營社區發展協會       蔡昭勉    06-7951297     鄭昆龍    0929-300974    06-7953717


 金砂社區發展協會       程昆同    0933-697435   謝錦能    0937-305572


 劉厝社區發展協會       林永和    0932-773984   劉得利    0963-192356


竹林社區發展協會        郭合全    0912-728312   郭順良    0936-978019


永樂社區發展協會        徐明忠    06-7951858     黃梓沂    06-7957352


慶安社區發展協會        王錦龍    0932-837200   卓華民    0937-578582